Ogólnopolski Czempionat Ogierów Zimnokrwistych 21-10-2017

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do za­po­zna­nia się z im­po­nu­ją­cym katalogiem hodowlanych ogierów zimnokrwistych zgło­szo­nych na Ogólnopolski Czempionat do Kętrzyna. Najlepsze re­pro­duk­to­ry z ca­łej Polski bę­dą wal­czyć o ty­tu­ły czem­pio­nów w naj­bliż­szą so­bo­tę 21 paź­dzier­ni­ka 2017 na te­re­nie Stada Ogierów w Kętrzynie.
Wszystkich Hodowców i sym­pa­ty­ków ko­ni zim­no­krwi­stych ser­decz­nie za­pra­sza­my na to nie­zwy­kle in­te­re­su­ją­ce wydarzanie.

 

http://pzhk.pl/blog/2017/10/16/katalog-ogierow-zimnokrwistych-ketrzyn-2017/