Archiwa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

admin

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju informujemy, że Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat koni rasy polski koń zimnokrwisty i arden polski oraz Ogólnopolski Czempionat Ogierów Starszych planowane w dniach 18-19 lipca 2020 roku w Stadzie Ogierów w Kętrzynie zostają odwołane.

 

https://www.pzhk.pl/2020/05/czempionaty-2020-w-ketrzynie-odwolane/?fbclid=IwAR0NrQlRydLrm80OoX7Q1s6aDot6_irzDJ1vZ-SafDr9lJx-RrPNqR6xiJ4

 

Informujemy, że planowany na 9 maja 2020r. Warmińsko-Mazurski Czempionat w skokach luzem, który miał odbyć się w Galinach został przełożony na późniejszy termin.

Po ustaleniu nowego terminu będziemy informować.

 

Informujemy, że w 2020 roku wszelkie Zaświadczenia wydawanie przez Związek są bezpłatne.

Druk wniosku o wydanie zaświadczenia znajduje się na naszej stronie w zakładce Formalności – Druki/Dokumenty – Wniosek do ARiMR.

Wniosek należy przesłać pocztą, pocztą elektroniczną lub osobiście – po przednim uzgodnieniu.

 

Druk do pobrania:

http://blog.konie.olsztyn.pl/formalnosci/drukidokumenty/

 

DENTYFIKACJA ŹREBIĄT W SYTUACJI EPIDEMII KORONAWIRUSA

Polski Związek Hodowców Koni, w związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem (CoVid-19) i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, prosi hodowców i właścicieli źrebiąt o terminowe (do 90-tego dnia od urodzenia), elektroniczne lub pisemne zgłaszanie źrebiąt do identyfikacji (wypełniony i podpisany druk zgłoszenia) oraz właściwe przygotowywanie źrebiąt do identyfikacji. Źrebięta będą identyfikowane po wyprowadzeniu ze stajni i odpowiednim zabezpieczeniu (unieruchomieniu) przez właściciela/opiekuna.

Zidentyfikowanie źrebiąt po ustawowym terminie 12 mies. lub poza miejscem urodzenia będzie skutkować wydaniem duplikatu dokumentu identyfikacyjnego lub zastępczego dokumentu identyfikacyjnego, co powoduje wyłączenie konia z łańcucha pokarmowego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, którzy planują realizować inwestycje polegające m.in. na zakupie  nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażenia do produkcji rolnej; budowie, przebudowie, remoncie połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, które szczegółowo określone zostały w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla operacji typu Modernizacja gospodarstw rolnych.

Od 31 marca do 29 maja 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D

Ta propozycja wsparcia, finansowana z PROW 2014-2020, skierowana jest do rolników posiadających gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna musi być nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie pomocy. W takim przypadku dolna granica wielkości ekonomicznej pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.

Pomoc przyznawana jest w postaci refundacji poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo:
- 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji , albo
- 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o przyznanie pomocy składny jest przez osoby wspólnie wnioskujące.

Wnioski można składać m.in. przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego czyli Poczty Polskiej S.A. ARiMR przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy uwzględni wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy, które zostaną nadane przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w terminie od 31 marca 2020 r. do 29 maja 2020 r. i wpłyną do Agencji w terminie 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu zakończenia naboru.

Więcej:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-a-d/modernizacja-gospodarstw-rolnych-nabor-31-marca-29-maja-2020-r.html

 

ARiMR będzie także przyjmowała wnioski, do 29 maja 2020r., o przyznanie pomocy na  Operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw.

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:

Premia może zostać przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
  • gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
  • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
 • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji;
 • nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono mu pomocy finansowej z powodu rezygnacji z tej pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy albo zawarta umowa o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność:
  a) w ramach działań ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju'' dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
  w ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej'', objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  b) na objęte programem operacje typu:
  - "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" lub
  - "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", lub
  - "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich";
 • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

 • działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
 • jego:
  • dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
  • przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

Premia w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II ratach:

 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

Więcej:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html

 

Szanowni hodowcy, użytkownicy i miłośnicy koni!

Jest mi niezmiernie przykro, że po odwołaniu wszystkich imprez jeździeckich odwołuje się również imprezy hodowlane.
Taki czas, takie decyzje i rozporządzenia.

Chciałbym przypomnieć, że nie pierwszy raz w XXI wieku dotykają nas, ludzkość, epidemie, które mają nas zdziesiątkować, a niektóre z nich szczególnie dotkliwie obchodzą się z gałęzią gospodarki jaką jest rolnictwo:

BSE czyli gąbczasta encefalopatia bydła + choroba Creutzfelda-Jakoba, która dotyka ludzi (177 przypadków zgonów w Wielkiej Brytanii i 51 poza wyspami - w tym 2 zgony w Polsce),

SARS czyli zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej wywoływany przez koronawirusa podobnego do tego z jakim mamy obecnie do czynienia (od 2002 roku 8096 zachorowań na świecie, w tym 744 zgony, w Polsce 0),

Ptasia grypa A/H5N1 i A/H7N1 (od 2003 roku do dziś stwierdzono 861 zachorowań na świecie, w tym 455 zgonów, w Polsce 0),

Świńska grypa A/H1N1 od 2009 roku WHO – Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że ta pandemia jest najszybciej rozprzestrzeniającą się kiedykolwiek pandemią i bezcelowe jest odnotowywanie każdego przypadku choroby!!! Dziś nie wiadomo ile było ofiar! Według Głównego Inspektora Sanitarnego w Polsce w 2010 r. zmarły 182 osoby (przeważnie cierpiące na choroby przewlekłe),

Wirus Ebola czyli gorączka krwotoczna – od 2013 roku odnotowano 28 000 zachorowań na świecie, w tym 11 000 zgonów, w Polsce 0.

I do tego jeszcze dwie przypadłości ściśle zwierzęce:

Wirusowe zapalenie tętnic u koni – które zachwiało w ubiegłym roku kalendarzem jeździeckim i wystawowym.

ASF czyli afrykański pomór świń – „ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia” cytat z oficjalnej strony GIW. W 2019 roku w Polsce ubito prewencyjnie (likwidacja ognisk) 35 357 świń, z czego 20 569 w woj. warmińsko-mazurskim. Dziki natomiast się uodparniają (zaczęły wytwarzać przeciwciała specyficzne przeciw wirusowi ASF) jak wykazały badania laboratoryjne.

Życie nierozerwalnie łączy się ze śmiercią. Polskę zamieszkuje 37 734 000 ludzi. W 2018 roku w naszym kraju zmarło 414 000 osób, tj. średnio 1134 osoby na dzień, w tym 470 na choroby układu krążeniowego, 244 na raka, 8 osób ginie w wypadkach drogowych, a 1,5 osoby na dzień się topi.
Jak podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w okresie od 10.01.2020 do 22.03.2020 1 845 246 zachorowało na grypę, a 47 osób z tego powodu zmarło. Dane NIZP-PZH te, nie tylko, nie odbiegają od „normy” zachorowalności w latach ubiegłych, ale nawet są niższe.

W związku z czym proszę o zachowanie szczególnej ostrożności na wodzie, w ruchu ulicznym i życiu codziennym, przestrzeganie zaleceń i rozporządzeń agend rządowych.

Jednocześnie informuję, że:

 • biuro Związku działa (według komunikatów na stronie Związku i FB - tylko kontakt telefoniczny, e-mail,)
 • obsługa hodowców w terenie: opisy źrebiąt, usługi zootechniczne - będą realizowane od 15.04.2020 r. (jeżeli nie będzie ku temu przeciwskazań rządowych).
 • prosimy o zgłaszanie źrebiąt, klaczy do licencji i młodzieży hodowlanej do przeglądów w formie pisemnej na adres Związku..

 

Dyrektor W-MZHK Adam Domżała

W związku z epidemią coronawirusa i coraz większymi ograniczeniami w funkcjonowaniu wszelkich urzędów i instytucji - aktualnie mamy ogłoszony stan zagrożenia epidemią, a pojawiają się informacje o wprowadzeniu bardziej radykalnych ograniczeń, Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni pracuje, na razie, w trybie "dyżurów".

W związku z powyższym wstrzymane jest przyjmowanie, przez Laboratorium w Poznaniu, prób do badań, ponieważ już w tej chwili są problemy z dostarczaniem przesyłek przez pocztę polską i kurierów.

Prosimy Hodowców aby nie przysyłali próbek do badań do Laboratorium w Poznaniu - do odwołania.

W dniach 9-13 marca odbyły się  zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze w Terenowych Kołach Hodowców Koni.

Zostały wybrane nowe władze.

Jednocześnie  informujemy, że Zarządy kół zostały wybrane na delegatów na Walny Zjazd Wyborczy Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie.

 

Na terenie Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni działają następujące Terenowe Koła Hodowców Koni:

Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski – członków W-MZHKz woj. warmińsko-mazurskiego z następujących powiatów:

 • olsztyński
 • nidzicki
 • szczycieński

Skład Zarządu TKHK w Olsztynie
2020-2024

Prezes: Jarosław Wolak – Dobre Miasto, pow. olsztyński
Wiceprezes: Waldemar Sekściński Olsztyn, pow. olsztyński
Skarbnik: Jerzy Bancewicz – Stare Kawkowo, pow. olsztyński
Sekretarz: Łukasz Janicki – Bukowiec Wlk, pow. nidzicki
Członek zarządu: Mieczysław Aszkiełowicz – Jonkowo, pow. olsztyński

Działalność TKHK w Ostródzie obejmuje swoim zasięgiem wszystkich hodowców koni ras: Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski – członków W-MZHKz woj. warmińsko-mazurskiego z następujących powiatów:

 • ostródzki
 • działdowski
 • nowomiejski
 • iławski

Skład Zarządu TKHK w Ostródzie
2020-2024

Prezes: Andrzej Kornacki – Hartowiec, pow. działdowski
Wiceprezes: Aleksandra Galanek –  Morąg, pow. ostródzki
Skarbnik: Michał Rosa  – Mostkowo, pow. ostródzki
Sekretarz: Łukasz Bojkowski – Tyrowo, pow. ostródzki
Członek zarządu: Janusz Górski – Czerlin, pow. iławski

Działalność TKHK w Elblągu obejmuje swoim zasięgiem wszystkich hodowców koni ras: Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski – członków W-MZHKz woj. warmińsko-mazurskiego z następujących powiatów:

 • elbląski
 • braniewski

Skład Zarządu TKHK w Elblągu

2020-2024

Prezes: Krzysztof Fidor Węgle Żukowo, pow. elbląski
Wiceprezes: Marcin Spicha – Wiśniewo, pow. elbląski
Skarbnik: Dariusz Nowak – Dzierzgonka, pow. elbląski
Sekretarz: Janusz Nowak – Węgle Żukowo, pow. elbląski
Członek zarządu: Alicja Żukowska – Kupin, pow. elbląski

Działalność TKHK w Lidzbarku Warmińskim obejmuje swoim zasięgiem wszystkich hodowców koni ras: Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski – członków W-MZHKz woj. warmińsko-mazurskiego z następujących powiatów:

 • lidzbarski
 • bartoszycki

Skład Zarządu TKHK

w Lidzbarku Warmińskim

2020-2024

Prezes: Henryk Kuhn – Wilczkowo, pow. lidzbarski
Wiceprezes: Dariusz Krysik – Biała Wola, pow. lidzbarski
Skarbnik: Agnieszka Turek – Krosno, pow. lidzbarski
Sekretarz: Piotr Maliszewski – Klutajny, pow. lidzbarski
Członek zarządu: Adam Dwulat – Dwórzno, pow. bartoszycki

Działalność TKHK w Olecku obejmuje swoim zasięgiem wszystkich hodowców koni ras: Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski – członków W-MZHKz woj. warmińsko-mazurskiego z następujących powiatów:

 • olecki
 • ełcki
 • gołdapski

Skład Zarządu TKHK w Olecku

2020-2024

Prezes: Kazimierz Iwaszko – Chełchy, pow. ełcki
Wiceprezes: Tadeusz Suchański – Makosieje, pow. ełcki
Skarbnik: Marek Kamiński – Krzyżewo, pow. ełcki
Sekretarz: Tomasz Karpiński – Kałęczyny, pow. ełcki
Członek zarządu: Wiesław Rydzewski – Dąbrowskie, pow. ełcki

Działalność TKHK w Giżycku obejmuje swoim zasięgiem wszystkich hodowców koni ras: Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski – członków W-MZHKz woj. warmińsko-mazurskiego z następujących powiatów:

 • giżycki
 • piski
 • węgorzewski
 • mrągowski
 • kętrzyński

Skład Zarządu TKHK w Giżycku

2020-2024

Prezes: Jerzy Gawarecki – Wiartel, pow. piski
Wiceprezes: Kazimierz Biaduń – Kąp, pow. gizycki
Skarbnik: Stanisław Procajło  – Stręgiel, pow. węgorzewski
Sekretarz: Krzysztof Wydra – Borowski Las, pow. mrągowski
Członek zarządu: Robert Rataj – Krzywe, pow. mrągowski

Działalność TKHK Ras Szlachetnych obejmuje swoim zasięgiem wszystkich hodowców – członków W-MZHKwoj. warmińsko-mazurskiego posiadających konie ras:

 • Wielkopolskiej
 • Polski Koń Szlachetny Półkrwi
 • Małopolskiej
 • Śląskiej

Skład Zarządu TKHK Ras Szlachetnych

2020-2024

Prezes: Anna Pacek Wyłudy, pow. węgorzewski
Wiceprezes: Jarosław Pacek – Wyłudy, pow. węgorzewski
Skarbnik: Paweł Oman – Górowo-Trząski, pow. nidzicki
Sekretarz: Mirosław Owczarek –Galiny, pow. bartoszycki
Członek zarządu: Dorota Witkowska – Rzeczna, pow. elbląski

Działalność TKHK Ras Małych Kn, Hc, Kuc obejmuje swoim zasięgiem wszystkich hodowców – członków W-MZHKwoj. warmińsko-mazurskiego posiadających konie ras:

 • Konik Polski
 • Hucuł
 • Kuc
 • Koń Mały
 • Osioł

Skład Zarządu TKHK Ras Małych

2020-2024

Prezes: Marta Siemieniuch – Olsztyn, pow. olsztyński
Wiceprezes: Anna Gorczyca – Orzechowo, pow. olsztyński
Skarbnik: Arkadiusz Twarowski, Sajzy, pow. ełcki
Sekretarz: Grzegorz Bejnarowicz – Łebędziewo,  pow. kętrzyński
Członek zarządu: Sławomir Niedbalski – Majdan, pow. piski

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju i na całym świecie, informujemy, że od poniedziałku 16 marca 2020r. do odwołania, ograniczamy bezpośrednią obsługę Hodowców.

W związku z tym, prosimy o wyłączne kontaktowanie się wszystkich Hodowców z naszym biurem w Olsztynie, w pierwszej kolejności poprzez kontakt telefoniczny: 89 535 95 81, 795 564 846,  następnie internetowy: biuro@konie.olsztyn.pl,

oraz kontakt za pośrednictwem poczty, w celu ustalenia dalszego sposobu załatwienia spraw związkowych.

Za utrudnienia przepraszamy, jednak w obecnej sytuacji takie działania są niezbędne.