Cennik opłat zootechnicznych – 2017

Cennik opłat zootechnicznych i identyfikacyjnych 2017

w Warmińsko-Mazurskim Związku Hodowców Koni w Olsztynie

Lp.

Opłata

Dla
członków

Dla
niezrzeszonych

1

Ocena wartości użytkowej klaczy młodej OKM

20,00

30,00

2

Wpis do Księgi Klaczy WKM

20,00

30,00

3

Ocena wartości użytkowej klaczy starszej OKS

– klacz bez źrebaka

10,00

5,00

15,00

10,00

4

Ocena wartości użytkowej ogiera młodego OOM

20,00

30,00

5

Wpis do Księgi Ogiera WOM

150,00

200,00

6

Ocena wartości użytkowej ogiera starszego OOS

50,00

70,00

7

Ocena wartości użytkowej ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności (z,hc,kn,kuc) POW

10,00

15,00

8

Ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej próbie dzielności (z,hc,kn,kuc) POZ

100,00

150,00

9

Ocena wartości użytkowej klaczy w polowej próbie dzielności PK

50,00

75,00

10

Ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego OŹ

5,00

10,00

11

Przegląd punktu kopulacyjnego

20,00

12

Oznakowanie konia za pomocą elektronicznego nośnika informacji (czip)

71,20

71,20

13

Paszport opis słowny i graficzny, oraz elektroniczna identyfikacja koniowatego

79,20

79,20

14

Zarejestrowanie konia

41,80

41,80

15

Wydanie paszportu

4,00

4,00

16

Zmiana posiadacza

17,50

17,50

17

Opis słowny i graficzny konia sprowadzonego z zagranicy

53,50

53,50

18

Duplikat paszportu

150,00

150,00

19

Duplikat dokumentu hodowlanego

70,00

100,00

20

Rejestr ogierów

10,00

10,00

21

Wpisowe

50,00

22

Składka członkowska* rocznie

50,00

23

Zaświadczenie o zarejestrowanych koniach

20,00

20,00

*) nie opłacenie składki przez kolejne 2 lata, powoduje skreślenie z listy członków W-MZHK w Olsztynie

 

 

 


Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z IDENTYFIKACJĄ I REJESTRACJĄ KONIOWATYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2016 r. (poz. 748)

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z IDENTYFIKACJĄ I REJESTRACJĄ KONIOWATYCH

Lp.

Za czynność polegającą na:

Wysokość
opłaty
w złotych

1

dokonaniu zidentyfikowania konia – w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich

23,70

2

dokonaniu identyfikacji koniowatego przeprowadzonej w sposób określony w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2015/262

71,20

3

dokonaniu słownego i graficznego opisu koniowatego oraz identyfikacji koniowatego przeprowadzonej w sposób określony w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2015/262

79,20

4

dokonaniu słownego i graficznego opisu koniowatego

53,50

5

sprawdzeniu tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego przywiezionego z państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo państwa trzeciego

80,20

6

sprawdzeniu tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez podmiot mający siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego

80,20

7

sprawdzeniu tożsamości koniowatego – w przypadku zwierzęcia, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez inny podmiot krajowy

53,50

8

zarejestrowaniu koniowatego

41,80

9

wydaniu dokumentu identyfikacyjnego

4,00

10

wydaniu duplikatu dokumentu identyfikacyjnego – w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2015/262

150,00

11

wydaniu duplikatu dokumentu identyfikacyjnego – w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia 2015/262

4,00

12

wydaniu tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego

23,50

13

wydaniu zastępczego dokumentu identyfikacyjnego

4,00

14

dokonaniu zmian w rejestrze koniowatych

17,50

15

sprawdzeniu pochodzenia koniowatego, jeżeli nie dołączono zaświadczeń albo świadectwa, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy

150,00

16

sprawdzeniu pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, jeżeli dołączono zaświadczenia albo świadectwo, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy

46,50

17

doręczeniu przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru zawierającej wydany dokument identyfikacyjny, duplikat dokumentu identyfikacyjnego, tymczasowy dokument identyfikacyjny, zastępczy dokument identyfikacyjny*)

o masie do 350 g

**)

o masie ponad 350 g do 1000 g

**)

o masie ponad 1000 g do 2000 g

**)

 

*) Niezależnie od liczby i rodzaju dokumentów identyfikacyjnych.

**) Opłata za doręczenie przesyłki jest równa opłacie za przesyłkę poleconą za potwierdzeniem odbioru zgodnie z ogłoszonym cennikiem usług powszechnych operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.