Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AdWidget_ImageWidget has a deprecated constructor in /home/konie/domains/blog.konie.olsztyn.pl/public_html/wp-content/plugins/ad-widget/adwidget.php on line 217
Statut – 18.04.2016 | WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI

Archiwa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

STATUT
Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni
w Olsztynie

zatwierdzony na Walnym Zjeździe Delegatów
w dniu 18.04.2016

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie /dalej zwany „Związkiem” jest dobrowolną i samorządną organizacją społeczno-zawodową.
 2. Celem działania Związku jest reprezentowanie i obrona praw i interesów hodowców koni.
 3. Związek jest rolniczym zrzeszeniem branżowym w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 8 października 1982 r o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
  (Dz.U.Nr.32, poz.217 z 1982 r.i Nr.121,poz.769 z 1997r.)

§ 2

 1. Obszarem działania Związku jest województwo Warmińsko-Mazurskie
 2. Siedzibą Związku jest Olsztyn.

§ 3

 1. Związek ma osobowość prawną.
 2. Związek jest członkiem Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, zwanego dalej „PZHK”

§ 4

 1. Związek organizuje na obszarze swego działania Terenowe Koła Hodowców Koni, zwane dalej „Kołami”.
 2. Koła zrzeszają osoby fizyczne i prawne na zasadach określonych w niniejszym statucie. Terenem działalności Koła jest powiat lub powiaty.

§ 5

Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni” i napisem pośrodku „ w Olsztynie” oraz podłużnej z tą samą treścią.

§ 6

 1. Związek może być członkiem innych organizacji rolniczych oraz korzystać z ich pomocy zgodnie ze statutem tych organizacji.
 2. Związek może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
 3. Decyzje w sprawach wymienionych w punktach 1 i 2 podejmuje Zarząd Związku.

Rozdział 2.

Cele i zadania Związku oraz środki ich realizacji.

§ 7

Celem Związku jest reprezentowanie potrzeb oraz ochrona praw i interesów hodowców koni, w szczególności:

 1. organizowanie grup hodowców i producentów koni,
 2. doskonalenie hodowli i chowu koni, wpis ich do ksiąg koni hodowlanych, ocenę wartości hodowlanej i użytkowej koni, rejestrację i selekcję źrebiąt oraz wydawanie rejestrów hodowlanych.
 3. współdziałanie w regulowaniu liczebności pogłowia koni w ramach planów hodowlanych.
 4. współdziałanie w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących hodowli i chowu koni,
 5. reprezentowanie interesów hodowców i ich obrona w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej.
 6. szkolenie fachowe hodowców,
 7. udzielanie pomocy hodowcom w użytkowaniu, przygotowaniu i sprzedaży koni.

§ 8

Związek realizuje swoje cele przez:

 1. wykonywanie z upoważnienia i pod nadzorem PZHK.
  1. czynności zootechniczne związane z prowadzeniem ksiąg koni hodowlanych i oceny wartości użytkowej koni.
  2. czynności związane z identyfikacją koni i wydawaniem dla nich paszportów.
 2. popieranie i programowanie nowoczesnych metod hodowli i chowu koni
 3. wprowadzanie właściwych zasad organizacji hodowców koni służących dobru hodowli,
 4. współdziałanie z podmiotami publicznymi i niepublicznymi w doskonaleniu hodowli i chowu koni,
 5. współpracę z odnośnymi władzami w wykonywaniu ustaw, rozporządzeń i przepisów w zakresie hodowli i chowu koni,
 6. organizowanie pokazów i wystaw połączonych ze sprzedażą koni
 7. współdziałanie z odpowiednimi instytucjami przy sprzedaży koni, przede wszystkim stanowiących własność członków Związku,
 8. udzielanie porad i pomocy fachowej, organizowanie odczytów, zakładanie bibliotek, organizowanie wyjazdów specjalistycznych oraz popularyzowanie czasopism fachowych
 9. organizowanie kursów w zakresie hodowli i chowu koni, podkownictwa, zoohigieny i użytkowania koni,
 10. współpracę z organizacjami jeździeckimi oraz popularyzację turystyki i hipoterapii,
 11. współpracę z doświadczalnictwem zootechnicznym,
 12. współdziałanie z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zapobieganiu i zwalczaniu chorób koni,
 13. występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody państwowe dla zasłużonych hodowców i działaczy w dziedzinie hodowli oraz pracowników Związku.

§ 8a

 1. Obsługę administracyjno-biurową Związku sprawuje biuro Związku.
 2. Na czele biura Związku stoi dyrektor.
 3. Dyrektor biura Związku jest powołany przez Zarząd Związku, za pozytywną opinią Prezydium Zarządu PZHK.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być: osoby fizyczne i prawne, zajmujące się praktycznie hodowlą koni albo związane z nią zawodowo.

§ 10

 1. Osoby fizyczne i prawne są przyjmowane i skreślane przez Zarządy Kół właściwe ich miejscu zamieszkania lub siedziby. Osoby prawne działają w Związku za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 2. Członkiem honorowym Związku jest osoba, której Walny Zjazd Związku na wniosek Zarządu Związku, nadał taki tytuł.
 3. Członek honorowy korzysta z praw członka zwyczajnego.
 4. Członek honorowy nie opłaca ustalonych świadczeń na rzecz Związku.

§ 11

Członek Związku ma prawo:

 1. brać udział w Walnym Zebraniu Terenowego Koła Hodowców Koni,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Związku i władz PZHK,
 3. posiadać legitymację Związku i nosić odznakę PZHK i /W-MZHK/
 4. pierwszeństwa w korzystaniu z usług zootechnicznych świadczonych przez Związek.

§ 12

Członek Związku jest zobowiązany:

 1. wpłacić wpisowe oraz regularnie opłacać składkę członkowską, jak również wszystkie opłaty ustanowione przez władze Związku,
 2. stosować się do postanowień niniejszego statutu oraz uchwał i wytycznych Związku i PZHK
 3. brać udział w pracach Związku i dążyć do realizacji jego zadań.

§ 13

Członek Związku traci prawa członkowskie w wyniku:

 1. rezygnacji z członkostwa w Związku, złożonej na piśmie Zarządowi Koła
 2. skreślenie z listy członków na skutek:
  1. nieopłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat,
  2. niewykonywania obowiązków statutowych,
  3. dokonywania czynów sprzecznych z prawem i innych czynów godzących w dobre imię Związku i hodowców
  4. likwidacji lub upadłości jednostki organizacyjnej będącej osobą prawną