Archiwa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Zarząd W-MZHK w Olsztynie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018., Główny Specjalista Adam Domżała objął stanowisko Dyrektora W-MZHK w Olsztynie.

Dyrektor Adam Domżała urzęduje w Biurze W-MZHK w Olsztynie w poniedziałki w godz. 10:00-14:00, w pozostałych dniach w terenie - kontakt 664 960 953.

STATUT
Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni
w Olsztynie

zatwierdzony na Walnym Zjeździe Delegatów
w dniu 18.04.2016

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie /dalej zwany „Związkiem” jest dobrowolną i samorządną organizacją społeczno-zawodową.
 2. Celem działania Związku jest reprezentowanie i obrona praw i interesów hodowców koni.
 3. Związek jest rolniczym zrzeszeniem branżowym w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 8 października 1982 r o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
  (Dz.U.Nr.32, poz.217 z 1982 r.i Nr.121,poz.769 z 1997r.)

§ 2

 1. Obszarem działania Związku jest województwo Warmińsko-Mazurskie
 2. Siedzibą Związku jest Olsztyn.

§ 3

 1. Związek ma osobowość prawną.
 2. Związek jest członkiem Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, zwanego dalej „PZHK”

§ 4

 1. Związek organizuje na obszarze swego działania Terenowe Koła Hodowców Koni, zwane dalej „Kołami”.
 2. Koła zrzeszają osoby fizyczne i prawne na zasadach określonych w niniejszym statucie. Terenem działalności Koła jest powiat lub powiaty.

§ 5

Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni” i napisem pośrodku „ w Olsztynie” oraz podłużnej z tą samą treścią.

§ 6

 1. Związek może być członkiem innych organizacji rolniczych oraz korzystać z ich pomocy zgodnie ze statutem tych organizacji.
 2. Związek może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
 3. Decyzje w sprawach wymienionych w punktach 1 i 2 podejmuje Zarząd Związku.

Rozdział 2.

Cele i zadania Związku oraz środki ich realizacji.

§ 7

Celem Związku jest reprezentowanie potrzeb oraz ochrona praw i interesów hodowców koni, w szczególności:

 1. organizowanie grup hodowców i producentów koni,
 2. doskonalenie hodowli i chowu koni, wpis ich do ksiąg koni hodowlanyc